dnes je 17.6.2024

Input:

51/2022 Sb., Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení

č. 51/2022 Sb., Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2022
o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 82 odst. 4 a § 84 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Rozsah, forma a způsob uveřejňovaní informací o přístupu nebo propojení
(1) Informace podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích obsahují
a) umístění bodů přístupů nebo propojení sítí uvedením adresního místa; v případě, že přístupový bod je umístěn mimo adresní místo, musí být umístění jednoznačně identifikovatelné jiným způsobem,
b) charakteristiky rozhraní pro přístup nebo propojení sítí,
c) specifikaci zařízení patřícího podniku s významnou tržní silou, kterému byla uložena povinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, pro přístup nebo propojení sítí,
d) možnosti dimenzování propojovacích svazků,
e) možnosti využití služeb společného umístění,
f) topologii sítě pro přístup nebo propojení sítí a její možné úpravy při změně typu síťové infrastruktury, a to včetně uvedení jednotlivých informací podle písmen a) až e), možného vlivu na ceny podle písmene g) a na smluvní podmínky podle písmene h),
g) ceny požadované v rámci služeb přístupu nebo propojení sítí a ceny za využití služeb společného umístění, včetně způsobu jejich stanovení a způsobu účtování,
h) smluvní podmínky související s poskytováním služeb prostřednictvím přístupu nebo propojení sítí, včetně podmínek, za kterých může být poskytování těchto služeb omezeno, informace o dopadech tohoto omezení, a to zejména při změně typu síťové infrastruktury.
(2) Informace podle odstavce 1 uveřejní podnik s významnou tržní silou, kterému byla uložena povinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, způsobem umožňujícím dálkový přístup v členění podle odstavce 1.
(3) Informace podle odstavce 1 může podnik s významnou tržní silou, kterému byla uložena povinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, zveřejnit také prostřednictvím vydané referenční nabídky podle § 2.
§ 2
Náležitosti, rozsah, forma a podmínky referenční nabídky přístupu nebo propojení
(1) Referenční nabídka podle § 82 odst. 2, § 84 odst. 4 nebo § 85 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích obsahuje alespoň
a) popis produktů a služeb, specifikaci zařízení pro přístup nebo propojení sítí, včetně
Nahrávám...
Nahrávám...