Input:

Dopad novely stavebního zákona na společenství vlastníků

9.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.20
Dopad novely stavebního zákona na společenství vlastníků

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

V článku „ Novela stavebního zákona z pohledu společenství vlastníků ” jsme se zabývali změnami, které pro společenství vlastníků přinášela v té době pouze připravovaná novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a souvisejících zákonů, a to zejména otázkou udělení souhlasu společenství vlastníků ke změnám dokončené stavby. V době uveřejnění výše uvedeného článku se tato novela nacházela v legislativním procesu ve fázi projednávání v Poslanecké sněmovně PČR (dále jen „Poslanecká sněmovna”), která následně dne 9. 5. 2017 postoupila schválenou verzi novely do Senátu PČR (dále jen „Senát”).

V dalším textu se budeme zabývat osudem této novely a otázkou, zda se nějakým způsobem změnila navrhovaná úprava pro společenství vlastníků.

Schválení novely stavebního zákona (a souvisejících předpisů)

Po bouřlivé diskusi v Senátu dne 7. 6. 2017 byl návrh zákona, kterým se mění stavební zákon a další související zákony, vrácen s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. Jedna z hlavních výtek Senátu ve vztahu k této novele směřovala k novému znění ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tedy jednoho ze souvisejících předpisů), jež dle názoru Senátu a ekologických spolků a organizací zamezuje vstup veřejnosti do povolovacích řízení, a zejména pak omezuje právo veřejnosti účastnit se připomínkování některých staveb.

S tímto názorem Senátu a dalšími pozměňovacími návrhy Senátu se Poslanecká sněmovna neztotožnila a dne 27. 6. 2017 schválila setrvání na svém původním návrhu. Novela stavebního zákona a souvisejících předpisů tak byla dále postoupena k podpisu prezidenta, který tak učinil dne 13. 7. 2017, a takto schválený zákon byl vyhlášen jako zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon”), ve Sbírce zákonů dne 31. 7. 2017. K nabytí účinnosti zákona dojde dne 1. 1. 2018, proto je užitečné se již teď pomalu seznámit se změnami, které ve vztahu ke společenství vlastníků tento zákon přináší.

Změny stavebního zákona ve vztahu ke společenství vlastníků

Jak jsme již uvedli v původním článku na toto téma, do zákona v části, kterou se mění stavební zákon, byla přidána nová hlava VII, která upravuje otázku souhlasu vlastníka a navazujících řízení. Nově tedy bude vlastník jednotky k žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví dokládat souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Znění uvedeného