Input:

Ochrana osobních údajů dle GDPR ve společenství vlastníků

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3
Ochrana osobních údajů dle GDPR ve společenství vlastníků

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení”), představuje komplexní systém pravidel pro zpracování osobních údajů, který bude s účinností od 25. 5. 2018 platit ve všech státech Evropské unie a dále v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. S účinností od 25. 5. 2018 tak Nařízení v českém právním prostředí z velké části nahradí právní úpravu obsaženou v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). Nicméně Zákon bude nadále v českém prostředí existovat a působit, byť v okleštěnější formě a bude upravovat zejména působení, organizaci a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a některé další záležitosti, které dle Nařízení mohou nebo musí být upraveny na vnitrostátní úrovni.

Uvedené Nařízení svou úpravou reaguje na technologický posun při zpracování osobních údajů a upřesňuje požadavky na posuzování rizik spojených se zpracováním osobních údajů ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů, a dále také posiluje postavení subjektů údajů, tedy fyzických osob, ke kterým se tyto osobní údaje vážou. Posílení postavení subjektů údajů se pak logicky odráží ve zpřísnění některých podmínek zpracování osobních údajů správci a zpracovateli údajů. I přes uvedené se nicméně nejedná o změny velkého rozsahu, protože celou řadu v Nařízení upravených pravidel lze najít i v současném Zákoně. S účinností Nařízení se ale správci a zpracovatelé osobních údajů dostanou pod větší drobnohled a lze předpokládat, že dodržování pravidel upravených v Nařízení, a to jak existujících, tak i nových, příp. upřesněných, bude intenzivněji kontrolováno, a to zejména ze strany dozorových úřadů jednotlivých států Evropské unie, v České republice pak Úřadu pro ochranu osobních údajů. Z důvodu značné rozsáhlosti problematiky níže zmíníme jen několik oblastí a změn, které přinese Nařízení a které můžou mít vliv na společenství vlastníků a pověřené správce.

V této souvislosti lze zmínit například přepracovanou koncepci souhlasu subjektů údajů se zpracováním svých osobních údajů. Jak podle současné české právní úpravy, tak i dle Nařízení lze zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze na základě některého ze zákonných důvodů zpracování, mezi které patří (kromě dalších důvodů) i souhlas subjektu údajů. Ve vztahu ke společenství vlastníků se bude při výkonu činností spojených se správou domu a pozemku nejčastěji uplatňovat zákonný důvod nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na společenství vlastníků jakožto správce údajů vztahuje, anebo zákonný důvod zpracování osobních údajů nezbytných pro účely oprávněných zájmů společenství vlastníků či třetí strany (pokud nemají před takovými zájmy přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které je potřeba chránit). Nicméně i ve vztahu ke společenství vlastníků může nastat situace, kdy se žádný jiný zákonný důvod zpracování neuplatní. Pokud bude mít společenství vlastníků zájem zpracovávat i takové osobní údaje, na které se jiné zákonné důvody zpracování neuplatní, bude si muset obstarat souhlas subjektu údajů, který je také jedním ze zákonných důvodů zpracování (jak dle Nařízení, tak i dle Zákona). Příkladem zpracování, kdy se bude vyžadovat souhlas subjektů údajů (pokud bude takové osobní údaje společenství vlastníků chtít zpracovávat), je zpracování rodných čísel subjektů údajů, specifický režim bude pak mít i zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v bytovém domě, který snímá i prostory vchodových dveří do bytů nebo další prostranství, které více zasahuje do soukromí osob žijících v daném bytovém domě.

V uvedeném případě se nově i ve vztahu ke společenství vlastníků či pověřenému správci uplatní přísnější pravidla stanovená Nařízením pro pořizování souhlasu subjektů údajů se zpracováním svých osobních údajů. V souladu s čl. 7 Nařízení bude nově správce osobních údajů muset nejen získat souhlas subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů, ale tento správce bude navíc muset být schopen doložit, že subjekt údajů tento souhlas udělil. Základní podmínkou je přitom tzv. odlišitelnost

 
Rozbalit všeZabalit vše