Input:

Rozpočet

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4
Rozpočet

Ing. Lenka Haráková, Ing. Marta Neplechová, CSc.

V předešlých kapitolách bylo uvedeno, že příspěvky na správu domu a pozemku jsou zpravidla předepisovány vlastníkům jako zálohové (zúčtovatelné) platby. Přesto je žádoucí stanovit výši těchto záloh dopředu (obvykle na kalendářní rok) tak, aby co nejvíce odpovídala potřebě SVJ – předpokládaným výdajům a nákladům na správu domu v daném roce a vytvoření potřebné rezervy do příštích let. Proto by SVJ mělo věnovat velkou pozornost sestavení rozpočtu předpokládaných nákladů a výdajů na správu domu, ze kterého, i s ohledem na výši očekávaných ostatních výnosů (např. bankovních úroků), následně odvodí výši příspěvků na správu. Význam rozpočtu zdůrazňuje i NOZ, když pravidla pro tvorbu rozpočtu jsou povinnou náležitostí stanov (§ 1200 odst. 2 písm. g) NOZ).

Východiskem pro tvorbu rozpočtu na příští rok je obvykle účetnictví předcházejícího roku. Proto je při tvorbě rozpočtu možné prvotně vycházet z členění nákladů podle jednotlivých účtových skupin v 5. účtové třídě:

 • materiál,

 • opravy a údržba dodavatelsky,

 • služby,

 • mzdové náklady,

 • zdravotní a sociální pojištění,

 • poplatky,

 • pojistné věcné,

 • úroky.

S ohledem na tvorbu předpisu příspěvku na správu je však zřejmě praktičtější seskupit náklady podle jejich účelu a zahrnout i výdaje, které nejsou nákladem (např. technické zhodnocení domu, úmor ze splátky úvěru), ale z příspěvků hrazeny budou:

 • Náklady vlastní správní činnosti (zpravidla rozděleny na každou jednotku ve stejné výši):

  • odměny členům orgánů SVJ vč. pojistného na veřejnoprávní pojištění,

  • pojistné hrazené za členy statutárního a jiných orgánu SVJ z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce,

  • odměna dodavateli za zajišťování správy domu, vč. vedení účetnictví (dle smlouvy) nebo osobní náklady účetní (tj. mzda, zdravotní a sociální pojištění účetní, která je zaměstnancem SVJ),

  • náklady na rozúčtování a vyúčtování tepla a vody, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

  • bankovní poplatky,

  • ostatní správní náklady (kancelářské potřeby, telefony, poštovné, notářské poplatky, právní služby, nájemné za sál ke konání shromáždění vlastníků aj.).

 • Ostatní náklady (rozděleny podle spoluvlastnických podílů):

  • pojištění domu,

  • údržba, opravy, revize společných částí a zařízení domu,

  • technické zhodnocení domu (modernizace a rekonstrukce),

  • splátka úvěru poskytnutého na opravy domu.

Po případném odečtení předpokládaných jiných výnosů (úroky z bankovních účtů, dotace na úhradu úroků z úvěru apod.) od plánovaných nákladů a výdajů se získá částka, která je rozhodující pro stanovení souhrnu příspěvků na správu domu, které je třeba v daném období od vlastníků vybrat. Přitom lze ještě zohlednit další zdroje financování – nevyčerpané příspěvky či zisk z minulých let apod.

Rozděluje-li SVJ příspěvek na správu na krátkodobou provozní