Input:

Účtování služeb spojených s užíváním jednotek

16.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5
Účtování služeb spojených s užíváním jednotek

Ing. Marta Neplechová, CSc.

S účinností od 1. 1. 2014 je problematika služeb upravena zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty („ZOS”). Tímto zákonem je upraven rozsah služeb, postup při stanovení záloh na služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby Tato právní úprava se vztahuje jak na všechny účetní jednotky pronajímající byty a nebytové prostory, tak na bytové spoluvlastnictví.

Výčet jednotlivých druhů služeb je pouze dispozitivní; podle konkrétní situace si SVJ může dohodnout i další služby v domě a způsob jejich rozúčtování vlastníkům jednotek.

S účinností od 1. 1. 2016 je zákon o službách novelizován zákonem č. 104/2015 Sb. Novela upravuje § 6 ZOS týkající se rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, a to jak v případech, kdy není stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii, tak v případech, pokud je právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel.

Novela zákona rovněž upravuje problematiku pokut za prodlení při plnění povinností jak poskytovatele služeb, tak i příjemce těchto služeb. (§ 13 ZOS). K zajištění průběžného financování dodávaných služeb spojených s užíváním jednotek má poskytovatel služeb právo požadovat na příjemci služeb (zde vlastníkovi jednotky) placení záloh na úhradu nákladů spojených s užíváním bytu (§ 4 odst. 1 ZOS). V účetnictví SVJ jde při účtování výdajů za služby (plnění) pouze o zúčtovací vztah – výsledek hospodaření není v tomto případě ovlivněn, a to ani v případě, pokud jsou některé služby poskytované společenstvím ve vlastní režii (aktivace vnitropodnikových služeb). Zálohy jsou uživatelům jednotek po uplynutí zúčtovacího období vyúčtovány na základě skutečných cen služeb a následně vypořádány.

Pro práci účetních je nutno upozornit na § 7 ZOS,