dnes je 25.7.2021

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů

SVJ portál - Právní poradna společenství vlastníků

Téměř 63 tisíc společenství v ČR spravuje 1,5 milionu bytů. Největší SVJ zastupují přes 300 jednotek, běžná společenství mají ve správě 21 až 40 bytů.

Od roku 2006 naše účetní, daňová, technická a právní poradna SVJ řeší dotazy z běžné praxe. Garantované tipy odborníků nabízí právní poradna SVJ ve třech úrovních:

1. Registrace zdarma

Získáte přístup do archivu zodpovězených dotazů a zpravodajství pro SVJ.

2. Čtvrtletní předplatné

Navíc získáte nárok na bezplatnou konzultaci (menu Právní poradna SVJ), základy vedení SVJ a úplná znění právních předpisů.

3. Neomezená právní poradna SVJ aktuálně

V rámci ročního předplatného získáte neomezený poradenský servis. Služba spojuje systematicky řazené tipy k chodu společenství vlastníků, legislativní novinky pro výbor SVJ, software, vzory a příklady.

Dotaz + předplatné   420 Kč + DPH Jednorázový dotaz    500 Kč + DPH

Jaké dotazy nejčastěji řešíme?

 • Neobsazení statutárního orgánu SVJ

  • Nefunguje-li motivace, např. zvýšení odměny za výkon funkce či zkrácení funkčního období, doporučujeme určit ve stanovách za statutární orgán předsedu SVJ namísto výboru.
  • Do výboru SVJ může být zvolena i osoba, která není členem společenství vlastníků.
  • Na návrh může být chybějící člen výboru, nebo opatrovník společenství vlastníků jmenován soudem.
 • Dlužníci - Potvrzení o bezdlužnosti

  • prodávající bytu má povinnost doložit kupujícímu potvrzení SVJ nebo správce, jaké dluhy souvisejí se správou domu a pozemku, případně potvrzení o neexistenci dluhů.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

 • Doručování pozvánky na shromáždění SVJ

  • zaslání pozvánky znamená dostání se do dispoziční sféry adresáta, nezáleží přitom na subjektu přepravce, tedy zda bude dopis do schránky doručen poštou, kurýrem, členem výboru či správcem.
 • Účast notáře při změně stanov SVJ

 • Společný zástupce manželů při hlasování

  • Nový občanský zákoník výslovně ukládá, aby jak spoluvlastníci jednotky, tak manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, zmocnili společného zástupce k výkonu jejich práv vůči SVJ.
  • Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se považují za jednoho vlastníka.
  • Plná moc pro společného zástupce bude uložena v dokumentech SVJ, zákon zde nepředepisuje ověřené podpisy.
 • Hlasování per rollam - rozhodování mimo zasedání shromáždění

  • rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, pokud stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

 • Zápis do rejstříku SVJ

 • Péče dobrého hospodáře

  • nejedná-li se o havárii a není-li ve stanovách uvedeno jinak, rozhoduje shromáždění o opravě společné části při nákladech převyšujících částku 1000 Kč na jednotku.
 • Příspěvky na správu domu – fond oprav SVJ, člen společenství – vlastník jednotky je povinen platit:

  • příspěvek na správu domu a pozemku dle podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak, například výlučné užívání společné části (balkon, lodžie či terasa).
  • úhrady za služby spojené s užíváním jednotky (odměna pro správce, účetní apod.) a podobné náklady vlastní správní činnosti (bankovní poplatky aj.) se rozvrhnou na každou jednotku stejně.
 • Úhrady za služby spojené s užíváním jednotky

  • Při stanovení úhrad nákladů na služby, které mají formu zálohových plateb, se SVJ řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
  • Osobami rozhodnými pro rozúčtování se rozumí vlastník jednotky, pokud ji nepřenechal do užívání, a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít déle než 2 měsíce. Jedna osoba se započítá vždy, bez ohledu na to, zda či po jakou dobu byt skutečně užívá.
  • U bytu pronajímaném přes Airbnb by měla býtstanovena paušální platba, nebo zvolen průměrný počet osob za dané období.
 • Rozúčtování tepla a teplé vody

  • Nedojde-li k ujednání všech vlastníků, rozúčtují se tyto náklady podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., která od 1. 1. 2016 nahradila vyhlášku č. 372/2001 Sb.
  • Vyhláška č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie nabyla účinnosti 1. 1. 2016.
 • Příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor nejsou podle ZDP předmětem daně z příjmů SVJ.

 • Povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrku

 • Novela občanského zákoníku

Registrace zdarma Čtvrtletní předplatné Neomezená poradna SVJ

POLOŽIT DOTAZ

 
DOPORUČUJEME
Hlasování svj
Nahrávám...
Nahrávám...