dnes je 17.7.2024

Input:

107/2023 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení

č. 107/2023 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení
[zrušeno č. 126/2024 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. dubna 2023
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond”) formou dotace nebo úvěru ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, kterou vznikne nájemní byt nebo bytový dům s nájemními byty na území České republiky.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) nájemním bytem byt vzniklý výstavbou určený k zajištění bytové potřeby nájemce a členů jeho domácnosti,
b) výstavbou
1. novostavba bytu v bytovém domě,
2. stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
4. stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení,
5. stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení,
6. stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení,
c) podporou dotace nebo úvěr,
d) podlahovou plochou součet podlahových ploch všech místností nájemního bytu.
§ 3
Žadatel o podporu
Žadatelem o podporu (dále jen „žadatel”) může být právnická osoba, která má své sídlo na území
a) některého z členských států Evropské unie,
b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
c) Švýcarské konfederace.
§ 4
Účel podpory
Peněžní prostředky z Fondu lze použít a podporu poskytnout na výstavbu, kterou vznikne nájemní byt způsobilý k bydlení nebo bytový dům s nájemními byty způsobilými k bydlení.
Podmínky poskytnutí podpory
§ 5
(1) Podporu lze poskytnout jen za podmínky, že žadatel
a) nemá ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
1. u orgánů Finanční správy České republiky,
2. u orgánů Celní správy České republiky,
3. na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. u státního fondu a
6. u orgánu územního samosprávného celku,
b) není v úpadku nebo v likvidaci a v posledních 3 letech před podáním žádosti nebyl zamítnut návrh na prohlášení úpadku pro nedostatek jeho majetku,
c) není osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce,
d) není ke dni nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory podnikem v
Nahrávám...
Nahrávám...