dnes je 17.6.2024

Input:

193/2023 Sb., Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

č. 193/2023 Sb., Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2023
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby elektřiny a spotřeby elektřiny včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu a obsahové náležitosti havarijních plánů.
Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do elektrizační soustavy
§ 2
(1) Při splnění podmínek § 54 energetického zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) lze elektřinu, která je odebírána z elektrizační soustavy, omezit, nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, měnit
a) omezením spotřeby elektřiny odebírané z elektrizační soustavy podle regulačního plánu, jehož použití a obsahové náležitosti včetně způsobu oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny
1. podle vypínacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
2. podle frekvenčního plánu, jehož použití, zpracování, vydávání a aktualizace jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
3. operativním vypnutím částí zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy, nebo
c) změnou hodnoty výkonu dodávaného výrobcem elektřiny do elektrizační soustavy podle pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.
(2) Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, operativním vypnutím částí zařízení přenosové nebo distribuční soustavy nebo automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy nebo technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav použijí tato opatření na základě vyhodnocení situace; toto omezení spotřeby elektřiny se nevztahuje na zákazníky, jejichž zařízení jsou připojena pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení této
Nahrávám...
Nahrávám...