dnes je 17.6.2024

Input:

274/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

č. 274/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. září 2023,
kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 větě první se slova „30 % až 50 %” nahrazují slovy „40 % až 60 %”.
2. V § 3 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „podle klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla podle přílohy č. 6 k této vyhlášce; takto určenou základní složku může následně snížit či zvýšit až o 10 procentních bodů”.
3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se text „20 %” nahrazuje textem „30 %”.
4. V § 3 odst. 2 písm. a) se text „80 %” nahrazuje textem „70 %”.
5. V § 6 písm. a) a e) se za text „GJ” vkládají slova „nebo MWh”.
6. V § 6 písm. b) se za text „GJ” vkládají slova „nebo Kč/MWh”.
7. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
Procentní hodnota základní složky
Procentní hodnota základní složky se určí podle průměrného součinitele
Nahrávám...
Nahrávám...