dnes je 17.6.2024

Input:

280/2023 Sb., Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

č. 280/2023 Sb., Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2023
o podmínkách výkonu činností energetických specialistů
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 10 odst. 6, § 10 odst. 7 písm. d), § 10 odst. 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví
a) formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b) obsah a rozsah odborné zkoušky a
c) pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise.
(2) Tato vyhláška dále stanoví
a) obsah a rozsah průběžného vzdělávání,
b) pravidla pro jmenování a jednání odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání (dále jen „odborná komise”),
c) pravidla pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání a pro určování počtu kreditů za vzdělávací akci,
d) počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání a
e) rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.
§ 2
Formuláře žádosti
Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty je stanoven pro fyzickou osobu v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro právnickou osobu v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Odborná zkouška
§ 3
(1) Odbornou zkouškou je ověřována odborná způsobilost fyzické osoby, která je žadatelem o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty (dále jen „uchazeč”), k provádění činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona.
(2) Uchazeč vyznačí v žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty jím vybrané činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona vymezující jím zamýšlený rozsah výkonu činností energetického specialisty, pro které má být oprávnění uděleno.
(3) Odbornou zkoušku vykonává uchazeč pro každou činnost energetického specialisty jím vyznačenou v žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty samostatně.
(4) Státní energetická inspekce (dále jen „Inspekce”) písemně vyrozumí uchazeče nejméně 30 dnů před konáním odborné zkoušky o
a) datu, místu a čase jejího konání a
b) tematických zkušebních okruzích, v jejichž rámci bude ověřována jeho odborná způsobilost k provádění činností energetického specialisty v rozsahu vyznačeném v jím podané žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.
§ 4
(1) Tematické zkušební okruhy pro ověření odborné způsobilosti uchazeče k provádění činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona stanovuje ministerstvo tak, aby odpovídaly aktuálním právním, dalším teoretickým a praktickým požadavkům na odbornou způsobilost energetického specialisty podle potřeb praxe.
(2) Struktura stanovených tematických zkušebních okruhů musí umožňovat ověření odborné způsobilosti uchazeče
Nahrávám...
Nahrávám...