dnes je 17.6.2024

Input:

73/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 73/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění účinném k 1.1.2026
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. března 2023
o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
62/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
62/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 8 odst. 1 a 3
62/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 8, § 11 a přílohu č. 10 a vkládá přílohu č. 16
62/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 8 odst. 2 a § 11 odst. 8
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie”)1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice stanovuje
a) povinné požadavky na hospodaření (dále jen „požadavek”) vymezené předpisem Evropské unie2) , standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (dále jen „standard”), jejich podmínky pro oblasti pravidel podmíněnosti3) a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie4) (dále jen „dotace”) a
b) minimální požadavky, které se týkají používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavek”), a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie5) .
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) hlavní plodinou plodina různých rodů rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin nebo kultura kteréhokoliv druhu brukvovitých, lilkovitých nebo tykvovitých, která je na ploše dílu půdního bloku evidovaná v evidenci půdy, pěstovaná v příslušném roce podání jednotné žádosti ve vegetačním období od 1. června do 31. srpna, která je určená ke sklizni a kterou žadatel uvede v jednotné žádosti; přičemž pokud se druhy plodin obsažené v různých směsích od sebe navzájem liší, jsou tyto různé směsi samostatnou jedinou plodinou,
b) environmentálně citlivou plochou plocha dílu půdního bloku nebo jeho části s trvalým travním porostem, která se nachází k 1. lednu příslušného roku v oblastech podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení, a
c) rozhodným datem datum podání jednotné žádosti; pokud jsou při kontrole na místě nebo kontrolou prostřednictvím monitorování ploch zjištěny údaje odlišné od údajů uvedených v jednotné žádosti, je rozhodným datem datum provedení této kontroly.
(2) Neprodukční plochou je
a) krajinný prvek nebo jeho část, která se nachází na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo úhor evidované v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy”) na žadatele,
b) úhor s porostem evidovaný v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne podání žádosti po celou dobu trvání požadavků podle § 12 odst. 4 písm. a),
c) nektarodárný úhor podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům,
d) zelený úhor podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům,
e) ochranný pás kolem evidovaného krajinného prvku, který se nachází na dílu
Nahrávám...
Nahrávám...