dnes je 17.7.2024

Právo na náhradu újmy v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutí

12.9.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 10. 8. 2022 vydal Nejvyšší soud zajímavý rozsudek sp. zn. 30 Cdo 1339/2022 týkající se možnosti požadovat od státu náhradu újmy v případě, že bylo vydáno orgánem státní správy nezákonné rozhodnutí, které negativně zasáhlo do subjektivních práv jednotlivce,…

Rozsudek k hlasování jednoho z manželů na shromáždění

5.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože žádný z manželů nedal před zahájením shromáždění nijak najevo, že by se zastoupením druhým manželem nesouhlasil, je nutno vycházet z toho, že manžel přítomný na shromáždění byl oprávněn na něm hlasovat za jednotku jako společný…

Za jakých okolností společenstvím vlastníků hrozí sankce v souvislosti s vyúčtováním služeb?

10.2.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel služeb splní svou povinnost provést vyúčtování jen v případě, že zálohy na služby vyúčtoval řádně, neučiní-li tak (a není přitom významné, zda služby nevyúčtoval vůbec nebo je nevyúčtoval řádně), je v prodlení s touto svou povinností a je povinen…

Možnost SVJ vlastnit pozemek

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost společenství vlastníků jednotek právně jednat je omezena stanoveným předmětem činnosti zejména na úkony spojené se správou domu; v tomto rámci je oprávněno výjimečně nabýt i vlastnické právo k…

Oprávněnost uzavírat nájemní smlouvy a požadavek na vydání bezdůvodného obohacení

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek je oprávněno uzavírat smlouvy o nájmu společných částí domu i jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek Aktuální právní úprava bytového spoluvlastnictví – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších…

Pravidla účasti zástupce na shromáždění

29.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastní-li se shromáždění zástupce vlastníka jednotky, jedná za vlastníka, tedy vyjadřuje se k jednotlivým návrhům, hlasuje apod.; není přitom významné, zda se shromáždění účastní sám nebo společně s vlastníkem. Účastní-li se shromáždění společně, není…

Zastoupení na shromáždění vlastníků

12.11.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se zastoupit na shromáždění jinou osobou (odlišnou od vlastníka jednotky).

Podání žaloby k odvrácení hrozící újmy

12.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 občanského zákoníku.

Neplatnost usnesení shromáždění z důvodu nedoručené pozvánky

12.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolací soud má za to, že navrhovatelce pozvánka na shromáždění konané dne 10. 4. 2014 nebyla doručena a ani jinak se o jeho konání nedozvěděla. Tato skutečnost sama o sobě je důvodem vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých tímto shromážděním, neboť…

Důležitý důvod pro vyslovení neplatnosti napadeného usnesení soudem

16.9.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrčka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem ustanovení § 1209 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. je ochrana práv a oprávněných zájmů vlastníků jednotek, jakož i obecná ochrana zákonnosti ve vnitřních poměrech společenství, resp. souladu těchto vnitřních poměrů s autonomní úpravou provedenou ve…

Možnosti SVJ domáhat se ochrany vlastnického práva ke společným prostorám domu

10.8.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrčka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li parkovací stání oprávněn užívat k parkování vozidla vlastník konkrétní jednotky, nejde o žádný zásah do správy společných částí domu, užívá-li jej s jeho souhlasem pro parkování vozidla vlastník jiné jednotky v domě, a pro tyto účely je nerozhodné, kdo…

Návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění podle § 258 občanského zákoníku

13.7.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I. Domnívá-li se vlastník jednotky, že vestavba výtahu, o níž bylo rozhodnuto na shromáždění společenství vlastníků jednotek, je změnou stavby nebo podstatnou změnou týkající se společných částí domu ve smyslu stanov společenství (srov. též § 11 odst. 5 zákona…

Shromáždění vlastníků konaná v rozporu se zákonem

16.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavinilo-li samo společenství, že se schůze shromáždění vlastníků jednotek řádně nekonala (nekonala v souladu se zákonem) a nemohlo tak být ani řádně (v souladu se zákonem) rozhodováno o otázkách uvedených v programu schůze, nelze z tohoto důvodu vlastníku…

Kvorum vlastníků při stavbě výtahu ve dvoře

14.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavba výtahu na dvorní fasádě domu rozsáhle zasahující do nosných konstrukcí a střechy a měnící vzhled domu je změnou stavby, a proto bylo k přijetí rozhodnutí SVJ o této stavbě dle předchozí právní úpravy (ZOVB) zapotřebí souhlasu všech vlastníků…

Stavební činnost spadající pod správu domu

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek může smluvně (vlastním právním úkonem) nabýt a posléze vykonávat právo na bezplatné odstraňování vad společných částí domu, jež se projeví v dohodnuté době. Toto právo lze podřadit pod legislativní zkratku „správa domu”,…

Soudem vydaný zákaz jednání podle napadeného rozhodnutí shromáždění

17.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na zákaz jednání podle § 1209 odst. 1 NOZ je návrhem na vydání rozhodnutí majícího povahu dočasného i předběžného opatření, odlišného od rozhodnutí dle § 74 a násl. OSŘ. Rozhodnutí o tomto návrhu je procesním rozhodnutím, kterým lze návrhu vyhovět jen…

Hlasování vlastníka na shromáždění vylučující protiprávnost jednání

13.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlasování vlastníka jednotky na shromáždění společenství nemůže (samo o sobě) představovat protiprávní jednání. Ostatně uvedené hlasování je výkonem vlastníkova subjektivního práva, což je okolnost, která zásadně vylučuje protiprávnost; stejné jednání totiž…

Záležitosti přezkoumatelné soudem při přehlasování vlastníka

16.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důležitou záležitostí rozumí taková záležitost, která přímo zasahuje buď do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho…

Vymezení společných částí domů jako jednotky

20.3.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné části domu nelze bez dalšího vymezit jako jednotku. Samotný zápis takto vymezené jednotky do katastru nemovitostí neznamená, že zapsané právo existuje. Jestliže zápisy v katastru neodpovídají skutečnosti, má skutečnost převahu nad zápisem uvedeným v…

Možnosti vlastníka domáhat se konání shromáždění vlastníků

17.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poměrech právní úpravy účinné od 31. prosince 2013 a stejně tak i v poměrech právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 se vlastník jednotky nemůže u soudu úspěšně domáhat, aby společenství vlastníků jednotek byla uložena povinnost konat shromáždění vlastníků k…

Legitimace společenství vlastníků k vymáhání plnění ze vztahů týkajících se jednotek

14.1.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je z podstaty věci nutně omezeno v rozsahu, ve kterém je třeba respektovat nutnost hospodaření s budovou jako celkem. Práva jednotlivých vlastníků jsou pak omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků…

Lhůta přehlasovaného vlastníka domáhat se svého práva u soudu

17.12.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Lhůta podle § 1209 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je lhůtou hmotněprávní prekluzivní a počíná běžet od okamžiku, kdy se přehlasovaný vlastník jednotky dozvěděl nebo mohl dozvědět, že rozhodnutí shromáždění bylo vydáno. Tímto okamžikem je u…

Nahrávám...
Nahrávám...